Zebrania

  • Zebrania i konsultacje

I  PÓŁROCZE

6.09.2017 Zebranie informacyjne, zapoznanie ze Statutem, zasadami oceniania wewnątrzszkolnego oraz organizacją roku szkolnego, w tym terminami badania efektów edukacyjnych
25.10.2017 Konsultacje indywidualne
13.12.2017 Zebranie (poinformowanie o przewidywanych ocenach ndst.)
3.01.2018 Konsultacje, w tym poinformowanie o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych

II  PÓŁROCZE

14.03.2018 Zebranie
18.04.2018 Konsultacje dla rodziców uczniów klas 2-3 G oraz I-II LO

Zebrania dla rodziców uczniów klas trzecich LO, w tym poinformowanie o wszystkich przewidywanych ocenach końcowych

23.05.2018 Zebranie (w tym informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018

Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie w AIG. Wysokość składki przy sumie ubezpieczenia 12 500,00 zł wynosi 44,00 zł. Składka płatna jest do 26 września 2017 r. u wychowawcy (w dniu zebrania z rodzicami) lub sekretariacie szkoły.